ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
عنوان دسته بندی مقالات
نام نویسندگان : سارا شیخ فخرالدینی1، سمیه رضایی2، احمد عباس نژاد3
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : دکتر سعید ملکی-مهندس الیاس مودت
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : شیما بهرام وش شمس، علی محمدزاده
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : خلیل رضایی، سارا ایرانمنش
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : جواد درویشی خاتونی 1، راضیه لک 2، مجید معینی 3، علی محمدی 4، علی اژدری 5
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : مجتبی نعیمی- مرتضی رزم آرا- خالق خشنودی
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : رامین سلماسی
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : افسانه پورامین، سارا شیخ فخرالدینی، احمد عباس نژاد.
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : آزاده خمان
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : علیرضاآذریان-دکتربهزادمنصوری
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : رامین سلماسی
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : مهدی تنهازیارتی زهرا نویدی نیا عبدالرضا کرباسی فرامرز معطر
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : سینا عطارروشن- امیرحسین رجایی
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : جواد درویشی خاتونی 1، راضیه لک 2، مجید معینی 3، علی محمدی 4، علی اژدری 5
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : مجید معینی ، رضا بهبهانی ، علی شکیبا آزاد
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : امیرحسین رجایی-سینا عطارروشن
نحوه ارائه : به صورت پوستر
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :